www.krunatchanok.in.th [KruNatchanok E-Learning]

การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

โดยครูนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

ยินดีต้อนรับ


ข่าวและประกาศ

ครูนัสชนก
ให้นักเรียนทุกคนประเมินผลความพึงพอใจการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โดย ครูนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ - พุธ, 4 พฤษภาคม 2016, 1:46AM
 

ให้นักเรียนทุกคนประเมินผลความพึงพอใจการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ที่นี้ ----->